fbpx

OVK att tänka på

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. En obligatorisk ventilationskontroll ska göras av en certifierad kontrollant, som också ska ge förslag på hur ventilationens energiåtgång kan minskas – utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, från regelbundna kontroller, hos kommunens byggnadsnämnd. Ett intyg på utförd OVK ska anslås på en väl synlig plats i byggnaden – exempelvis i huvudentré eller respektive trapphus.

Vad kontrolleras vid OVK?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga, att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden och att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna i ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska det kontrolleras att funktionen och egenskaperna i ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det ska också undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet – utan att försämra inomhusklimatet. Det är sedan byggnadens ägare som avgör om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Hur ofta ska OVK göras?

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i
industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor
i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX ventilation: 6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation: endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
(FX/FTX-ventilation = ventilation med värmeåtervinning).

Vem ansvarar för vad?

Ansvaret för Obligatorisk ventilationskontroll är fördelat på flera parter. Kommunen och funktionskontrollanten har ansvar för vissa delar, men det är alltid du som byggnadens ägare som står för huvudansvaret.

Funktionskontrollantens uppgift:
  • Att vid varje besiktning skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska lämna ett exemplar till såväl byggnadens ägare som till kommunens byggnadsnämnd.
  • Att utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning.
Byggnadens ägare ansvarar för att:
  • Se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas så snart det är möjligt.
  • Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.
Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn:
  • Det är kommunen som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter gällande OVK-besiktning. Om byggnadens ägare inte genomför OVK – eller undlåter att åtgärda brister som dokumenterats vid en besiktning – kan kommunen förelägga ägaren att göra detta.

Läs även: